Jak się ubrać?

Usługi diagnostyczne specjalista

Aktuariusz to profesjonalista z dziedziny obliczania ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych tudzież obarczonych ryzykiem. Zwykle profesja aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeń, reasekuracji jak i planów emerytalnych. W Polsce, aby zostać wpisanym do rejestru aktuariuszy, trzeba mieć (oprócz złożenia z pozytywnym wynikiem egzaminów aktuarialnych przy KNF): wyższe wykształcenie, opinię o niekaralności w zakresie przestępstw przeciw wiarygodności dokumentów jak i obrotowi gospodarczemu (wyciąg z KRK) oraz udokumentowany 1-roczny staż pod kuratelą aktuariusza.

praca aktuariusza

Autor: US Department of Labor
Źródło: http://www.flickr.com

Egzaminy aktuarialne mają miejsce co najmniej dwa razy w ciągu roku kalendarzowego i przeprowadzane są w formie czteroczęściowego egzaminu, którego każda część ma 10 pytań obejmujących 1 blok tematyczny z czterech. Aktuariusz w zakładzie ubezpieczeń jest odpowiedzialny za wycenę zobowiązań wobec klientów jak i konstrukcję produktów tak, aby oczekiwany poziom rezerw jak i przyszłe przepływy pieniężne zabezpieczyły pokrycie tychże zobowiązań. Głównymi obszarami działań zawodowych aktuariusza są wycena produktów ubezpieczeniowych – szacowanie składki, rentowności oraz ustalanie bardziej szczegółowych parametrów; metody tworzenia rezerw ubezpieczeniowo-technicznych oraz wyznaczanie wysokościoraz (więcej dowiesz się na tej stronie)ginesu wypłacalności w zakładzie ubezpieczeń; szacowanie: ubezpieczeniowego (zw. ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi wobec klientów jak i kosztami ich obsługi), rynkowego (zw. z papierami wartościowymi oraz (czytaj w serwisie) wysokością stóp procentowych), kredytowego (zw. z kondycją finansową kontrahentów) oraz operacyjnego.

Dodatkowo również ustalanie i kontrolowanie polityki dopasowania aktywów oraz zobowiązań (Asset/Liablity Management); szacowanie wartości firmy opierając się o metodykę Embedded Value oraz Appraisal Value; kalkulowanie podstawowych elementów wpływających na wzrost EV, które są podstawą oceny wartości dodanej, pochodzącej z aktywności zarządu firmy. Krótko mówiąc aktuariusz określa, kwantyfikuje oraz oszacowuje ryzyko. Szczególnie obejmuje to wyznaczanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w Towarzystwach Ubezpieczeniowych oraz Towarzystwach Ubezpieczeń Wzajemnych, kontrolowanie aktywów zabezpieczających te rezerwy, statystyki, tworzenie taryf, doradzanie Zarządom TU i TUW, śledzenie poziomów kluczowych parametrów finansowych jak i wycenę rezerwy na świadczenia pracownicze itp (sprawdź koniecznie).